InnCoCells press releases

Please click on the Resources menu for our publications, presentations, podcasts and videos

Image credit: hop vines by ILVO

Project launch press releases

InnCoCells – an EU-funded Horizon 2020 project developing safe and sustainable plant‑derived cosmetic ingredients with scientifically proven effects

InnCoCells – Innovative high-value cosmetic products from plants and plant cells – is a four-year collaborative research project that aims to revolutionize the way cosmetic ingredients are discovered, manufactured and developed into validated cosmetic products.

For the next four years, 17 partners representing 11 countries in Europe will be working together to develop sustainable production systems for plant-derived cosmetic ingredients. The research is funded by the European Commission with a budget of €7.9 million and is coordinated by the VTT (Technical Research Centre of Finland Ltd).

The project is exploring a stakeholder-led approach to ensure that new cosmetic ingredients are suitable for the market and appeal to today’s increasingly quality-conscious and environmentally aware consumers.

“The main goal of the project is to develop sustainable natural cosmetic ingredients from plants using innovative production processes based on plant cell cultures and plants grown in the greenhouse, field or aeroponic facilities, as well as agricultural waste streams. Plants that are currently in danger of overharvesting will be cultivated in a sustainable and cost-effective manner to ensure that the new ingredients pose no risk to biodiversity or environmental health,” says Dr Kirsi-Marja Oksman, the coordinator of the project from the VTT.

One of the fundamental principles of the InnCoCells approach is to extensively validate the biological activity of all the ingredients developed in the project thanks to the participation of partners with a wide range of cell-based assays. Plant extracts and natural products with the most promising activities and environmentally friendly production processes will be advanced to testing in human volunteers. This means that none of the products will be tested on animals, nor will they contain any animal ingredients.

From research to new cosmetic products

By the end of the project, the InnCoCells researchers hope to have addressed seven key objectives. First, they will screen a range of plant species to find at least 10 with relevant metabolic pathways (being careful to observe access and benefit sharing rules). Second, they will develop an evaluation pipeline to effectively test the plants for bioactive natural products, aiming to verify the activity of at least 50 ingredients. Third, at least 20 of these will lead to optimized production processes in cell cultures or whole plants, the latter grown in the greenhouse, field or aeroponic facilities. Fourth, additional processes will be developed from at least 10 agricultural waste streams, using a cascade approach to produce multiple extracts from the same source to maximize value. The fifth and sixth objectives involve the development of sustainable pilot-scale production and purification technologies for at least 10 active ingredients, and the assembly of product safety and regulatory dossiers as well as environmental assessments. Finally, the knowledge generated in the project will be shared with cosmetics industry stakeholders and end-users to help to commercialize the ingredients and develop products that will satisfy consumer demands.

The project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement no 101000373. This funding will help to bring the revolutionary InnCoCells approach in cosmetics research to the forefront of the cosmetics industry in Europe.

In addition to VTT, the project involves 16 other partners representing a mix of academic institutes (universities and research organizations) and SMEs, as well as one large industry partner, a non-profit organization and a sectorial organization representing the cosmetics industry.

Ontwikkeling van veilige en duurzame cosmetica-ingrediënten op plantaardige basis, mét wetenschappelijk bewezen effecten

De komende vier jaar werken 17 partners uit 12 Europese landen samen aan de ontwikkeling van duurzame productiesystemen voor wetenschappelijk gevalideerde cosmetica-ingrediënten op basis van planten. Dat gebeurt binnen InnCoCells – een door de EU gefinancierd Horizon 2020-project, met ILVO, VIB en AddEssens als Vlaamse partners.

Duurzamere cosmetica-producten

InnCoCells – Innovatieve hoogwaardige cosmetische producten uit planten en plantencellen – is een vier jaar durend gezamenlijk onderzoeksproject dat een omwenteling wil teweegbrengen in de manier waarop plantaardige componenten worden ontdekt, geproduceerd en ontwikkeld tot interessante ingrediënten voor cosmetische producten.

Het project verkent een door belanghebbenden geleide aanpak om ervoor te zorgen dat nieuwe cosmetische ingrediënten geschikt zijn voor de markt en aantrekkelijk zijn voor de steeds kwaliteitsbewuster en milieubewuster wordende consument van vandaag. Het hoofddoel van het project is duurzame natuurlijke cosmetica-ingrediënten uit planten te ontwikkelen met behulp van innovatieve productieprocédés op basis van plantencelculturen en planten die in kassen, op akkers of in luchtkweekinstallaties zijn geteeld, of die afkomstig zijn van agrarische afvalstromen. Planten die momenteel teveel geoogst worden, zullen op een duurzame en kosteneffectieve manier worden verwerkt om ervoor te zorgen dat de nieuwe ingrediënten geen gevaar opleveren voor de biodiversiteit of het milieu.

Wetenschappelijk onderbouwd, geen dieren aan te pas

Belangrijk is dat een van de basisprincipes van de InnCoCells-aanpak erin bestaat de biologische activiteit van alle in het project ontwikkelde ingrediënten uitgebreid te valideren, dankzij de deelname van partners met een breed scala aan celgebaseerde testen. Plantenextracten en natuurlijke producten met de meest veelbelovende activiteiten en milieuvriendelijke productieprocessen zullen worden ontwikkeld om te worden getest op menselijke vrijwilligers. Dit betekent dat geen van de producten op dieren zal worden getest en dat ze geen dierlijke ingrediënten zullen bevatten.

Zeven doelstellingen

Tegen het einde van het project hopen de InnCoCells-onderzoekers zeven belangrijke doelstellingen te hebben verwezenlijkt.

 • Ten eerste zullen zij een reeks plantensoorten screenen om er ten minste 10 te vinden met relevante metabolische routes (waarbij zij erop zullen letten dat de regels voor toegang tot genetische bronnen en voordeelverdeling onder de betrokken actoren worden nageleefd).
 • Ten tweede zullen zij een evaluatiepijplijn ontwikkelen om de planten en afgeleiden ingrediënten zorgvuldig te testen op bioactieve natuurlijke producten, waarbij zij ernaar streven de activiteit van ten minste 50 ingrediënten te verifiëren.
 • Ten derde zullen ten minste 20 daarvan leiden tot geoptimaliseerde productieprocessen in celculturen of gebruik makende van hele planten, de laatste gekweekt in de kas, op het veld of in aërocultuur (naar analogie met hydrocultuur worden planten hier met hun wortels hangende in een mist gekweekt).
 • Ten vierde zullen aanvullende processen worden ontwikkeld op basis van ten minste 10 agrarische nevenstromen, waarbij een cascadebenadering wordt gevolgd om meerdere extracten uit dezelfde bron te produceren met het oog op een maximale waarde.
 • De vijfde en zesde doelstellingen betreffen de ontwikkeling van duurzame productie- en zuiveringstechnologieën op pilootschaal voor ten minste 10 werkzame bestanddelen, en de samenstelling van productveiligheids- en regelgevingsdossiers, alsmede milieubeoordelingen.
 • Ten slotte zal de in het project gegenereerde kennis worden gedeeld met belanghebbenden in de cosmetica-industrie en eindgebruikers, om te helpen bij de commercialisering van de ingrediënten en bij de ontwikkeling van producten die aan de eisen van de consument voldoen.

17 partners brengen innovatie, duurzaamheid en vermarkting samen

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Europese Commissie met een budget van 7,9 miljoen euro en wordt gecoördineerd door VTT (Finland). De 16 andere partners zijn een mix van academische instituten (universiteiten en onderzoekorganisaties) en KMO’s, alsmede één grote industriële partner, een non-profitorganisatie en een sectororganisatie die de cosmetica-industrie vertegenwoordigt. Deze financiering zal helpen om de revolutionaire InnCoCells-benadering in cosmeticaonderzoek naar de voorgrond te brengen in de cosmetica-industrie in Europa.

ILVO en VIB nemen elk het voortouw bij een werkpakket. ILVO richt zich op de bioraffinage van het aangeleverde plantenmateriaal met als hoofddoel de opzuivering van de componenten relevant voor de ontwikkeling van cosmetische producten. Tegelijkertijd wordt er gestreefd naar de best mogelijke valorisatie van alle nevenproducten en reststromen die tijdens de bioraffinage ontstaan, om zo te komen tot een ‘zero waste’ verwerking. Naast tomaat en reststromen van Cichorium heeft ILVO ook nog interesse om eerder werk rond goudsbloem en hop aan InnCoCells te koppelen. Vanuit het recent afgelopen CichOpt project weten we bijvoorbeeld dat er anti-microbiële werking zit in Cichorium extracten, relevant voor toepassing in huidcrèmes met een schimmelwerende werking.

VIB richt zich op bioprospectie en optimalisatie van cellijnen, en werkt op tomaat

AddEssens wil zich richten op het extraheren van hoogwaardige componenten uit kruiden zoals oregano, citroenmelisse, hennep en zwarte komijn. Kruiden die nog onvoldoende onderzocht zijn op hun potentieel om natuurlijke cosmetica te verrijken. Tevens wil het zijn kennis verder uitbreiden voor de valorisatie van de reststromen uit de rood fruit verwerking. Dit is een belangrijke nevenstroom uit de voedingsindustrie die de basisgrondstof is voor onze bestaande productportfolio.

Quote van Bart Van Droogenbroeck, ILVO

“ILVO kijkt uit naar de samenwerking met alle partners in dit sterke Europese onderzoeksconsortium en is overtuigd van het belang van dit baanbrekend onderzoek om de transitie naar een duurzame bio-gebaseerde economie te versnellen. Het onderzoek sluit perfect aan bij de onderzoeksvisie van ILVO en het recent door Min. Crevits gelanceerde Beleidsplan Bio-Economie. De B2BE facilitator, één van de pijlers in dit beleidsplan, zal bijdragen om alle inzichten uit InnCoCells zo snel mogelijk te delen met geïnteresseerde Vlaamse actoren. Dergelijke samenwerkingen tussen kennisinstellingen zoals VTT, VIB en ILVO, én economische belangrijke actoren zoals o.a. Merck en Plant Advanced Technologies, zullen ook voor de Vlaamse landbouw en bio-economiesector op termijn kansen opleveren.”

Quote van Kris Schatteman, Add Essens

“Voor Add Essens, als kleine speler, is de samenwerking met belangrijke onderzoeksinstellingen en internationale spelers van uitzonderlijk belang om een rol te kunnen blijven spelen in de uitdaging voor een duurzame, economisch haalbare toekomst. Voor Add Essens is de Europese dimensie en een breed netwerk prioritair voor een versnelde kennisopbouw.”

InnCoCells – проект по програма „Хоризонт 2020“, финансиран от ЕС относно разработване на безопасни и устойчиви, растителни козметични съставки с научно доказани ефекти.

Проектът InnCoCells – Иновативни козметични продукти с висока, добавена стойност от растения и растителни клетки, е четиригодишен, съвместен, изследователски проект, който има за цел коренно да промени начина, по който се откриват, произвеждат и развиват козметичните съставки в утвърдени козметични продукти.

През следващите четири години 17 партньори, представляващи 11 държави в Европа, ще работят заедно за разработване на устойчиви производствени системи за козметични съставки от растителен произход. Изследването се финансира от Европейската комисия с бюджет от 7,9 милиона евро и се координира от VTT (Технологичен Изследователски Център на Финландия).

Чрез нов подход, ръководен от заинтересовани страни включително международни научни организации, асоциации и лидери в козметичната индустрия, проектът ще даде отговор на въпросите дали козметичните съставки са подходящи за пазара и дали отговорят на днешните изисквания на потребителите, все по-добре осъзнаващи важността на качествените и екологичните аспекти в разработването на нови продукти.

„Основната цел на проекта е да се разработят устойчиви, естествени козметични съставки от растения, като се използват иновативни производствени процеси, базирани на растителни клетъчни култури и растения, отглеждани в оранжерии, в полеви условия или аеропонни системи, както и от потоците от странични или отпадни, селскостопански продукти. Застрашените от прекомерна експлоатация растения, ще бъдат отглеждани по устойчив и рентабилен начин, за да се гарантира, че производството на новите съставки не представляват риск за биологичното разнообразие или състоянието на околната среда “, казва д-р Кирси-Маря Оксман, координатор на проекта от VTT .

Един от основните принципи на подхода на InnCoCells е широкообхватното валидиране на биологичната активност на всички съставки разработени в проекта, благодарение на участието на партньори притежаващи широк спектър от възможности за изпитвания и клетъчни анализи. Растителни екстракти и натурални продукти с най-обещаващи качества и получени чрез екологично чисти производствени процеси ще бъдат тествани върху доброволци и усъвършенствани. Това означава, че нито един от продуктите няма да бъде тестван върху животни, нито ще съдържа животински съставки.

От изследванията – до нови козметични продукти

До края на проекта изследователите от InnCoCells се надяват да постигнат седем ключови цели. Първо, ще бъдат изследвани редица растителни видове, за да се определят поне 10 със съответните метаболитни пътища (спазвайки правилата за достъп до информация и споделяне на ползите от нея). Второ, ще бъде разрабоена методология за оценка за ефективно тестване на растенията по отношение на съдържащите се в тях натурални биоактивни вещества, с цел да се провери активността на най-малко 50 от тях. Трето, за поне 20 от тях ще бъдат оптимизирани производствените процеси чрез клетъчни култури или цели растения отглеждани в оранжерии, в полеви условия или чрез аеропонни системи. Четвърто, ще бъдат разработени допълнителни процеси от най-малко 10 вида отпадъци от селското стопанство, като се използва каскаден подход за производство на множество екстракти от един и същ източник за постигане на максимална ефективност и стойност. Петата и шестата цел включват разработване на устойчиви пилотни технологии за производство и пречистване на най-малко 10 активни съставки, и разработване на досиета за безопасност на продуктите и регулаторни документи, както и екологични оценки. И накрая, знанията, генерирани по проекта, ще бъдат споделени със заинтересованите страни в козметичната индустрия и крайните потребители, за да се подпомогне комерсиализирането на съставките и разработването на нови продукти, които да задоволят нуждите на потребителите.

В допълнение към VTT, проектът включва 16 други партньори, представляващи комбинация от академични институти (университети и изследователски организации) и МСП, както и един голям индустриален партньор, организация с нестопанска цел и секторна организация, представляваща козметичната индустрия.

Vandœuvre-lès-Nancy, le 29 septembre 2021, 18 :00 CET – Plant Advanced Technologies PAT (Euronext Growth™- Paris – FR0010785790 – ALPAT), société de biotechnologie végétale en Lorraine (France), annonce sa participation au projet InnCoCells, lancé officiellement en mai 2021 pour 4 ans et coordonné par le VTT (Technical Research Centre of Finland Ltd VTT). Ce projet ambitionne de révolutionner la façon de découvrir, développer et produire des ingrédients cosmétiques validés scientifiquement.

Un projet d’envergure européenne

InnCoCells est un projet de recherche collaborative d’une durée de 4 années, et qui rassemble des compétences et expertises variées de 17 partenaires répartis sur 11 pays en Europe, composés d’instituts académiques, PME et partenaires industriels, ONG et organisations sectorielles telle que la Cosmetic Valley. La recherche est financée par la Commission Européenne, avec un budget total de 7,9 millions d’euros. La participation de PAT est financée à hauteur 748 888,75 euros pour toute la durée du projet.

Les expertises du groupe PAT au service d’ingrédients cosmétiques durables

La société PAT va mettre ses expertises en matière de culture aéroponique, production d’extraits et phytochimie au profit de développement de nouveaux ingrédients cosmétiques pensés de manière durable et profitable. Sa filiale Straticell, spécialisée dans la prestation de services d’études d’efficacité in vitro pour les produits de soins cutanés, sera également partie prenante de ce projet.

Répondre aux besoins et enjeux d’une cosmétique durable

Le projet InnCoCells s’inscrit dans le cadre d’Horizon 2020, un programme de financement européen qui vise à développer la compétitivité de l’Europe en recherche et innovation. Le projet collaboratif vise à utiliser des procédés de production innovants à base de plantes qui répondront à des exigences fortes en matière de protection de l’Environnement et d’économie des ressources. Les plantes sélectionnées pour les travaux, actuellement menacées de surexploitation, seront cultivées de manière durable et rentable afin de garantir que les nouveaux ingrédients ne présentent aucun risque pour la biodiversité ou la santé environnementale. Ce projet devra permettre une exploitation commerciale d’ingrédients cosmétiques validés par une approche scientifique, en utilisant des techniques de cultures variées selon les expertises de chaque partenaire, telle que les biotechnologies végétales, les procédés industriels économes et la connaissance des plantes dans le cas de PAT. Le projet explore une approche résolument tournée vers les consommateurs responsables afin de développer des ingrédients cosmétiques adaptés au marché et en résonnance avec les aspirations de préservation de l’environnement.

Rester à la pointe en matière d’innovation

Pour Frédéric Bourgaud, Directeur Général Délégué à la Recherche : « Nous sommes ravis de prendre part au projet InnCoCells qui s’annonce ambitieux et riche d’innovation. Ce type de projet est un excellent moyen de dialoguer avec des laboratoires de pointe en Europe (VTT, VIB, LIST, ENEA, TUDA, ILVO etc.) et de permettre à nos personnels de recherche de participer aux dernières avancées dans leurs domaines. »

InnCoCells – et EU-finansiert Horizon 2020 prosjekt som utvikler trygge og bærekraftige plantebaserte kosmetiske ingredienser med itenskapelig bevist effect

InnCoCells – Innovative og eksklusive kosmetiske produkter fra planter og planteceller, er et fireårigsamarbeidsprosjekt som tar sikte på å revolusjonere måten kosmetiske ingredienser blir oppdaget, produsert og utviklet til validerte kosmetiske produkter.

I de neste fire årene vil 17 partnere som representerer 11 land i Europa jobbe sammen for åutvikle bærekraftige produksjonssystemer for plantebaserte kosmetiske ingredienser. Forskningen er finansiertav EU med et budsjett på € 7,9 millioner og koordineres av VTT Technical Research Center of Finland Ltd).

Prosjektet skal forske på en tilnærming for å sikre at nye kosmetiske ingredienser er passendefor markedet og appellerer til dagens stadig mer kvalitetsbevisste og miljøbevissteforbrukere.

“Hovedmålet med prosjektet er å utvikle bærekraftige naturlige kosmetiske ingredienser fra planter som brukerinnovative produksjonsprosesser basert på plantecellekulturer og planter dyrket i drivhus, felter eller aeroponiske anlegg, samt biprodukter av landbruksavfall. Planter som for tiden er i fare foroverhøsting vil bli dyrket på en bærekraftig og kostnadseffektiv måte for å sikre at det nyeingredienser utgjør ingen risiko for biologisk mangfold eller miljøhelse, sier Kirsi-Marja Oksman, koordinator for prosjektet fra VTT.

Et av de grunnleggende prinsippene for tilnærmingen til InnCoCells, er å i stor grad validere det biologiskeaktiviteten til alle ingrediensene som er utviklet i prosjektet, takket være deltakelse fra partnere med enbredt spekter av cellebaserte analyser. Plantekstrakter og naturprodukter med de mest lovende aktiviteteneog miljøvennlige produksjonsprosesser vil bli deretter sendes til testing på frivillige mennesker. Dettebetyr at ingen av produktene vil bli testet på dyr, og de vil heller ikke inneholde animalske ingredienser.

Fra forskning til nye kosmetiske produkter

Ved slutten av prosjektet håper forskerne i InnCoCells å ha adressert syv hovedmål. Først vil de undersøke en rekke plantearter for å finne minst 10 ekstrakter med relevante metabolske veier (under nøye oppfølging og kontroll i forhold til regler for ressursfordeling). For det andre vil deetablere en utviklingsstrøm for å effektivt teste plantene for bioaktive naturprodukter med sikte på å verifisere aktiviteten til minst 50ingredienser. For det tredje vil minst 20 av disse føre til optimaliserte produksjonsprosesser i cellekulturer ellerhele planter, sistnevnte dyrket i drivhuset, landbruksfelt, eller aeroponiske anlegg. For det fjerde til det i tillegg bli utviklet prosesser som stammer fra minst 10 landbruksavfallsstrømmer, ved bruk av en kaskadetilnærming tilprodusere flere ekstrakter fra samme kilde for å maksimere verdien. Det femte og sjette målet innebærerutvikling av bærekraftige- og renseteknologier i pilotskala for minst 10aktive ingredienser, og utvikle dataark som omhandler produktsikkerhet, regulatoriske forskrifter, samt miljømessige vurderinger. Til slutt vil kunnskapen som genereres i prosjektet bli delt med interessegrupper i bade kosmetikkindustrien og sluttbrukere, for å hjelpe til med å kommersialisere ingrediensene og utvikle produkter som viltilfredsstille forbrukernes krav.

I tillegg til VTT involverer prosjektet 16 andre partnere som representerer en blanding av akademiske institutter (universiteter og forskningsorganisasjoner) og små og mellomstore bedrifter, samt en stor bransjepartner, en ideell organisasjonorganisasjon og en sektororganisasjon som representerer kosmetikkindustrien.

VTT:n koordinoimassa InnCoCells-hankkeessa kehitetään korkealaatuisia kosmetiikkatuotteiden ainesosia kasveista ja kasvisoluista

InnCoCells on EU:n rahoittama nelivuotinen yhteistutkimushanke, jonka tavoitteena on mullistaa tapa, jolla kasveista ja kasvisoluista löydetään, kehitetään ja valmistetaan innovatiivisia ja korkealuokkaisia kosmetiikkatuotteita.

VTT:n koordinoimassa hankkeessa on mukana yhteensä 17 kumppania 11:sta Euroopan maasta, jotka työskentelevät yhdessä kehittääkseen kestäviä tuotantotapoja kasviperäisten kosmeettisten ainesosien hyödyntämiseen. Horisontti 2020 -ohjelmaan kuuluva hanke on saanut Euroopan komissiolta 7,9 miljoonan euron rahoituksen.

Hankkeessa syntyvä tieto jaetaan kosmetiikkateollisuuden sidosryhmien ja loppukäyttäjien kanssa, jotta ainesosat voidaan kaupallistaa ja kehittää nykypäivän laatu- ja ympäristötietoisten kuluttajien vaatimukset täyttäviä tuotteita.

”Projektin päätavoitteena on kehittää tieteellisesti validoituja, kaupalliseen hyötykäyttöön soveltuvia ja kestävästi tuotettuja kosmetiikan raaka-aineita. Niiden valmistuksessa hyödynnetään innovatiivisia ja kustannustehokkaita tuotantoprosesseja. Lähtömateriaaleina käytetään pelloilla ja eri olosuhteissa kasvihuoneissa kasvavia kasveja, bioteknisesti viljeltyjä kasvisoluja sekä maatalouden sivuvirtoja. Kasveja, joita tällä hetkellä uhkaa liikakäyttö, voidaan jatkossa kasvattaa heikentämättä luonnon monimuotoisuutta tai aiheuttamatta vaaraa ympäristön terveydelle,” kertoo hankkeen koordinaattori dosentti Kirsi-Marja Oksman VTT:ltä.

Yhtenä perusperiaatteena on kaikkien projektissa kehitettyjen ainesosien biologisen aktiivisuuden ja tehon kattava validointi, minkä laaja kumppaniverkosto mahdollistaa. Lupaavimmat kasviuutteet ja yhdisteet valitaan kliiniseen testaukseen. Tuotteita ei testata eläimillä, eivätkä ne sisällä eläinperäisiä ainesosia.

Tutkimuksesta uusiin kosmetiikkatuotteisiin

Hankkeen tavoitteena on löytää ainakin 10 soveltuvaa kasvilajia, joista tunnistetaan vähintään 50 aktiivista ainesosaa. Näistä 20 voisi johtaa optimoituihin tuotantoprosesseihin soluviljelmissä tai kokonaisissa kasveissa. Lisäksi maatalouden sivuvirroista kehitetään lisäprosesseja, joissa käytetään kaskadilähestymistapaa useiden uutteiden tuottamiseksi samasta lähteestä arvon maksimoimiseksi. Vähintään kymmenelle vaikuttavalle ainesosalle kehitetään pilottituotanto- ja puhdistustekniikat sekä tuoteturvallisuus- ja ympäristöarvioinnit.

InnCoCells-hankkeessa on VTT:n lisäksi yhteistyökumppaneita yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Mukana on myös yksi suuri teollisuuskumppani ja useita pk-yrityksiä sekä organisaatiot, jotka edustavat Euroopan kasvitutkijoita ja kosmetiikkateollisuutta.

Hanke on saanut rahoitusta Euroopan unionin Horisontti 2020 -tutkimus- ja innovaatio-ohjelmasta sopimuksella nro 101000373.

Ontwikkeling van veilige en duurzame cosmetica-ingrediënten op plantaardige basis, mét wetenschappelijk bewezen effecten

De komende vier jaar werken 17 partners uit 11 Europese landen samen aan de ontwikkeling van duurzame productiesystemen voor wetenschappelijk gevalideerde cosmetica-ingrediënten op basis van planten. Dat gebeurt binnen InnCoCells – een door de EU gefinancierd Horizon 2020-project, met ILVO, VIB en AddEssens als Vlaamse partners.

Duurzamere cosmetica-producten

InnCoCells – Innovatieve hoogwaardige cosmetische producten uit planten en plantencellen – is een vier jaar durend gezamenlijk onderzoeksproject dat een omwenteling wil teweegbrengen in de manier waarop plantaardige componenten worden ontdekt, geproduceerd en ontwikkeld tot interessante ingrediënten voor cosmetische producten.

Het project laat zich sturen door belanghebbenden (producenten, consumenten) om ervoor te zorgen dat nieuwe cosmetische ingrediënten geschikt zijn voor de markt. De producten moeten aantrekkelijk zijn voor de consument van vandaag, die zich steeds meer bewust is van zowel kwaliteit als milieu-impact. Het hoofddoel van het project is duurzame natuurlijke cosmetica-ingrediënten uit planten te ontwikkelen met behulp van innovatieve productieprocédés, gebaseerd op plantencelculturen en planten die in kassen, op akkers of in luchtkweekinstallaties worden geteeld, of die afkomstig zijn van agrarische afvalstromen. Planten die momenteel teveel geoogst worden, zullen op een duurzame en kosteneffectieve manier worden verwerkt om ervoor te zorgen dat de nieuwe ingrediënten geen gevaar opleveren voor de biodiversiteit of het milieu.

Wetenschappelijk onderbouwd, geen dieren aan te pas

Belangrijk is dat een van de basisprincipes van de InnCoCells-aanpak erin bestaat de biologische activiteit van alle in het project ontwikkelde ingrediënten uitgebreid te valideren, dankzij de deelname van partners met een breed scala aan celgebaseerde testen. Enkel die plantenextracten en natuurlijke producten met de meest veelbelovende activiteiten en milieuvriendelijke productieprocessen zullen verder worden ontwikkeld, én worden getest op menselijke vrijwilligers. Dit betekent dat geen van de producten op dieren zal worden getest en dat ze geen dierlijke ingrediënten zullen bevatten.

Zeven doelstellingen

De InnCoCells-onderzoekers beogen zeven belangrijke doelstellingen te verwezenlijk gedurende dit project.

 • Ten eerste zullen zij een reeks plantensoorten screenen om er ten minste 10 te vinden met relevante ingrediënten en overeenkomstige biosynthesewegen (waarbij zij erop zullen letten dat de regels voor toegang tot genetische bronnen en voordeelverdeling onder de betrokken actoren worden nageleefd).
 • Ten tweede zullen zij een evaluatiepijplijn ontwikkelen om de planten en afgeleiden ingrediënten zorgvuldig te testen op bioactieve natuurlijke producten, waarbij zij ernaar streven de activiteit van ten minste 50 ingrediënten te verifiëren.
 • Ten derde zullen ten minste 20 daarvan leiden tot geoptimaliseerde productieprocessen in celculturen of gebruik makende van hele planten, de laatste gekweekt in de kas, op het veld of in aërocultuur (luchtkweekinstallaties).
 • Ten vierde zullen aanvullende processen worden ontwikkeld op basis van ten minste 10 agrarische nevenstromen, waarbij een cascadebenadering wordt gevolgd om meerdere extracten uit dezelfde bron te produceren met het oog op een maximale waarde.
 • De vijfde en zesde doelstellingen betreffen de ontwikkeling van duurzame productie- en zuiveringstechnologieën op pilootschaal voor ten minste 10 werkzame bestanddelen, en de samenstelling van productveiligheids- en regelgevingsdossiers, alsmede milieubeoordelingen.
 • Ten slotte zal de in het project gegenereerde kennis worden gedeeld met belanghebbenden in de cosmetica-industrie en eindgebruikers, om te helpen bij de commercialisering van de ingrediënten en bij de ontwikkeling van producten die aan de eisen van de consument voldoen.

17 partners brengen innovatie, duurzaamheid en vermarkting samen

Het onderzoek wordt gefinancierd door de Europese Commissie met een budget van 7,9 miljoen euro en wordt gecoördineerd door VTT (Finland). De 16 andere partners zijn een mix van academische instituten (universiteiten en onderzoekorganisaties) en KMO’s, alsmede één grote industriële partner, een non-profitorganisatie en een sectororganisatie die de cosmetica-industrie vertegenwoordigt. Deze financiering zal helpen om de revolutionaire InnCoCells-benadering in cosmeticaonderzoek naar de voorgrond te brengen in de cosmetica-industrie in Europa.

ILVO en VIB nemen elk het voortouw bij een werkpakket. ILVO richt zich op de bioraffinage van het aangeleverde plantenmateriaal met als hoofddoel de opzuivering van de componenten relevant voor de ontwikkeling van cosmetische producten. Tegelijkertijd wordt er gestreefd naar de best mogelijke valorisatie van alle reststromen die tijdens de bioraffinage ontstaan, om zo te komen tot een ‘zero waste’ verwerking. Naast tomaat en reststromen van Cichorium heeft ILVO ook nog interesse om onderzoek rond goudsbloem en hop aan InnCoCells te koppelen. Vanuit het project CichOpt weten we bijvoorbeeld dat er anti-microbiële werking zit in Cichorium extracten, relevant voor huidcrèmes met schimmelwerende werking.

VIB coördineert het werkpakket dat zich richt zich op bioprospectie en optimalisatie van planten en cellijnen. VIB zal een universele set van werktuigen ontwikkelen en assembleren, zowel genetische als niet-genetische, die zowel de productie van de biomassa van de planten als de accumulatie van de bioactieve ingrediënten daarin zal bevorderen. VIB zal deze set ontwikkelen gebruik makende van tomaat als modelsysteem.

“ILVO en VIB kijken uit naar de samenwerking met alle partners in dit sterke Europese onderzoeksconsortium en zijn overtuigd van het belang van dit baanbrekend onderzoek om de transitie naar een duurzame bio-gebaseerde economie te versnellen. Het onderzoek sluit perfect aan bij de onderzoeksvisie van ILVO en VIB en het recent door Min. Crevits gelanceerde Beleidsplan Bio-Economie . De B2BE facilitator , één van de pijlers in dit beleidsplan, zal bijdragen om alle inzichten uit InnCoCells zo snel mogelijk te delen met geïnteresseerde Vlaamse actoren. Samenwerkingen tussen kennisinstellingen zoals VTT, VIB en ILVO, én economische belangrijke actoren zoals o.a. Merck en Plant Advanced Technologies, zullen ook voor de Vlaamse landbouw en bio-economiesector op termijn kansen opleveren.”

AddEssens wil zich richten op het extraheren van hoogwaardige componenten uit kruiden zoals oregano, citroenmelisse, hennep en zwarte komijn. Dat zijn kruiden die nog onvoldoende onderzocht zijn op hun potentieel om natuurlijke cosmetica te verrijken. Tevens wil het zijn kennis verder uitbreiden voor de valorisatie van de reststromen uit de rood fruit verwerking. Dit is een belangrijke nevenstroom uit de voedingsindustrie die de basisgrondstof is voor onze bestaande productportfolio.

“Voor Add Essens, als kleine speler, is de samenwerking met belangrijke onderzoeksinstellingen en internationale spelers van uitzonderlijk belang om een rol te kunnen blijven spelen in de uitdaging voor een duurzame, economisch haalbare toekomst. De Europese dimensie en een breed netwerk zijn prioritair voor een versnelde kennisopbouw.”

InnCoCells – un progetto Horizon 2020 finanziato dall’UE che sviluppa ingredienti cosmetici di origine vegetale sicuri e sostenibili e con effetti scientificamente provati

InnCoCells – Prodotti cosmetici innovativi di alto valore da piante e cellule vegetali – è un progetto di ricerca collaborativa quadriennale che mira a rivoluzionare il modo in cui gli ingredienti cosmetici vengono scoperti, fabbricati e convertiti in prodotti cosmetici validati.

Per i prossimi quattro anni, 17 partner in rappresentanza di 12 paesi in Europa lavoreranno insieme per sviluppare sistemi di produzione sostenibili per la generazione di ingredienti cosmetici di origine vegetale. La ricerca è finanziata dalla Commissione Europea con un budget di 7,9 milioni di euro ed è coordinata dal VTT (Technical Research Centre of Finland Ltd).

Il progetto sta esplorando un approccio guidato da diversi stakeholder per garantire che i nuovi ingredienti cosmetici siano adatti al mercato e attirino i consumatori di oggi, sempre più attenti alla qualità e attenti all’ambiente.

“L’obiettivo principale del progetto è sviluppare ingredienti cosmetici naturali sostenibili di origine vegetale utilizzando processi di produzione innovativi basati sull’uso di colture di cellule vegetali e piante coltivate in serra, pieno campo o in condizione idro-/aero-poniche, nonché da scarti agricoli. Le piante che attualmente rischiano un un over-sfruttamento saranno coltivate in modo sostenibile ed economico per garantire che i nuovi ingredienti non pongano rischi per la biodiversità o la sicurezza ambientale”, afferma la dott.ssa Kirsi-Marja Oksman, coordinatrice del progetto del VTT.

Uno dei principi fondamentali dell’approccio del progetto InnCoCells è convalidare ampiamente l’attività biologica di tutti gli ingredienti sviluppati nel progetto grazie alla partecipazione di una serie di partner che effettueranno un’ampia gamma di saggi su diverse linee cellulari. Estratti vegetali e prodotti naturali caratterizzati dalle attività biologiche più promettenti e processi di produzione rispettosi dell’ambiente saranno sviluppati per essere poi testati su volontari umani. Ciò significa che nessuno dei prodotti sarà testato sugli animali, né conterrà alcun ingrediente animale.

Dalla ricerca ai nuovi prodotti cosmetici

Entro la fine del progetto, i ricercatori del progetto InnCoCells sperano di raggiungere sette obiettivi chiave. In primo luogo, esamineranno una serie di specie vegetali per trovarne almeno 10 caratterizzate da sintesi di metabolite di rilievo (facendo sempre attenzione a rispettare le regole di accesso e condivisione dei benefici). In secondo luogo, svilupperanno una pipeline di validazione per testare efficacemente le piante per la presenza di molecole naturali bioattive, con l’obiettivo di verificare l’attività di almeno 50 ingredienti. Terzo, almeno 20 di questi saranno sottoposti a processi di produzione ottimizzati in colture cellulari o piante intere, queste ultime coltivate in serra, in campo o in condizioni idro-/aero-poniche. In quarto luogo, saranno sviluppati processi aggiuntivi da almeno 10 filiere di scarti agricoli, utilizzando un approccio a cascata volto a produrre una maggiore quantità di estratti dalla stessa fonte vegetale in modo massimizzarne il valore. Il quinto e il sesto obiettivo riguardano lo sviluppo di tecnologie di produzione e purificazione su scala pilota sostenibili per almeno 10 principi attivi e la raccolta di dossier normativi e di sicurezza dei prodotti, nonché valutazioni ambientali. Infine, le conoscenze generate nel corso del progetto saranno condivise con gli stakeholder dell’industria cosmetica e gli utilizzatori finali per aiutare a commercializzare gli ingredienti e sviluppare prodotti che soddisfino le richieste dei consumatori.

Oltre al VTT, il progetto coinvolge altri 16 partner che rappresentano un mix di istituti accademici (università e organizzazioni di ricerca) e piccole medie imprese (PMI), nonché un grosso partner industriale, un’organizzazione senza scopo di lucro e una di settore che rappresenta l’industria cosmetica.

Il consorzio del progetto InnCoCells prevede la partecipazione di due partner Italiani:

L’ENEA (Agenzia Italiana per l’Energia, l’Ambiente e lo Sviluppo Economico Sostenibile), che si occuperà della messa a punto di colture cellulari e fuori suolo di una serie di piante di interesse (Kencur, Zenzero Shampoo, Crescione, Perilla, Basilico e Pomodoro); inoltre, l’ENEA ricoprirà il ruolo principale nella caratterizzazione chimica, mediante analisi metabolomiche, delle specie e delle molecole bioattive oggetto di InnCoCells;

Arterra Bioscience S.p.A. è una azienda green biotech specializzata in ricerca e sviluppo nell’ambito delle biotecnologie e quotata dal 28 ottobre 2019 sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana. Arterra si occuperà della messa a punto delle condizioni di crescita di colture cellulari vegetali di interesse (Vaccinium macrocarpon, Litchi chinensis, Jasminum officinale, Glycyrrhiza glabra, Hyssopus officinalis e Paeonia suffruticosa) e della caratterizzazione della attività biologica degli estratti vegetali oggetto di InnCoCells, mediante saggi cellulari specifici.

Il progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2020 dell’Unione europea (accordo di sovvenzione n. 10100373). Questo finanziamento aiuterà a portare il rivoluzionario approccio InnCoCells di ricerca nel campo cosmetico all’avanguardia dell’industria dei cosmetici in Europa.